جاده تبریز - صوفیان

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی مصالح ساختمانی - آیت الله هاشمی رفسنجانی

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی مصالح ساختمانی - آیت الله هاشمی رفسنجانی برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی مصالح ساختمانی - آیت الله هاشمی رفسنجانی