نوع شهرك شهرك شهرستان پاكدشت دهستان شريف آباد فاصله تا گمرک 55.00 کیلومتر (جنوب تهران) فاصله تا بندر 320.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 57.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرك صنعتي پايتخت

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرك صنعتي پايتخت برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرك صنعتي پايتخت